Wado-Kai Executives

 

Deputy President  Yorihisa Tatsuno
Vic President Soichiro Azuka               
Standing Adviser Katsumi Hakoishi Mizuho Ashihara                                      
Chairman
(of the Board of Directors)
Yoshinori Matsui    
Standing Director Yuzaburo Terashima Toshiaki Maeda Noru Iguchi
Executive Director Hisakasu Sato Isao Fukase Tamaki Sonoda
Hiroshi Iwasawa Hisashi Yamada Yasuo Ito
Toshinori Teremoto Tsuyoshi Motishita Nobukaso Sogade
Hisao Murase Sunsuke Yanagida Tetsuji Ryu
Seiji Kondo Mooto Watanabe Seiji Nishimura
Masato Watanabe Kiyoharu Tanaka  Shumpo Araki
Hajime Kuriso Naoyuki Koyama  
Hiroshi Katsuhara Sachio Hayasaka Tero Kikuta

Senior Director

 

 

Keiji Shiratori Yasuo Hito Masafumi Ebie
Takamasa Arakawa Soshiro Harada Hideo Yage
Yusuke Kanehiro Takehiko Kinoshita Yuji Kuroiwa
Yoshiro Iwata    
Supervisor Nakuto Nakabayashi      Koishiro Tagashira 
  Director of Secretariat        Hoichi Shimura
Vice Diretor Of Secretariat Shigero Kato

Wado-Kai Technical Committee

 

       

Chairman

Shunsuke Yanagida    

Vice Chairman

Chiaki Shimamoto Masafuni Ebie  

Study & 

Instrution Group

Group Manager:  Chiaki Shimamoto  

 

 

 

 

 

 

 

Competition Strategy

Grup

Manual Editorial Section: Masafumi Ebie ( Manager ) Hisakasu Matsuura
Instruction Section: Masamichi Shinohara

Study Section:Masamishi Shinohara (Manager)Hizakasu

Matsuura

 International Afaires Section:

 

 

 

Shinji Kohata ( Manager )

 

Group Manager:

Atlettes Section

Kiomi Sasaki
Hisao Murase ( Manager) Yoshiaki Watanabe

 

Refree Section: Hisakasu Sato ( Manager ) Yoshitsugu Okino

Qualification System

Group

Group Manager: Koichi Shimura / Yoshiyuki Tani

Director of Secretariat

Koichi Shimura

Secretary General

Masato Watanabe

  

 http://www.karatedo.co.jp/wado/w_eng/e_index.htm