Cinto Preto

 

  

Dans JKF Wado-Kai

 

Kihon obrigatório para todos os Dans

  1. Junzuki Chudan

  2. Gyakuzuki Chudan

  3. Kette Junzuki Chudan

  4. Kette Gyakuzuki Chudan

  5. Junzuki No Tsukomi

  6. Kette Junzuki No Tsukomi

  7. Gyakuzuki No Tsukomi

  8. Kette Gyakuzuki No Tsukomi

  9. Tobikomizuki Jodan

  10. Nagashizuki Jodan

 

Kihon Kumite (1º Dan)

Kata (1º Dan)

At the day of the examination, 2 among 10 Basic Kumites will be designated for examinees to perform. 2 Different Katas ( Kushanku is compulsory and 1 Pinan Kata at choice ).

 

Kihon Kumite (2º, 3º, 4º, 5º Dan)

Kata (2º, 3º, 4º, 5º Dan)

At the day of the examination, 2 among 10 Basic Kumites will be designated for examinees to perform. Either Seishan or Chinto. One of them will be designated on the day of the examination.

 

 

No dia do Exame e de acordo com as graduações a avaliar, o Júri de Examinadores designará a apresentação de duas ou mais técnicas, dentro das abaixo descritas.

 

Tanto Dori

Udegaramidori – Kotenagedori – Ungadori – Erinagedori – Zudori – Hikitatedori – Hikiotoshidori.

 

Idori

Tedori – Zudori – Ashidori – Hikidori – Shumokudori – Hijikansetsu Gyakutorinage.

Aplicações: Shoteizuki – Kainagaeshi – Morotsuki – Katagatame – Kaishihikikomidori – Uranage kubijime – Katadori.

 

Shinken Shirahadori – Tachidori

Jodandori - Chudandori– Gedandori – Wakigamaedori - Hassodori.

 

Jyu Kumite