Cinto Castanho - 1º Kyu

 

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 

 1. Soto Uke Chudan  - Gyaku Gedan Barai ( Junzuki Dachi )
 2. Kette Junzuki Chudan
 3. Kette Junzuki Jodan-No-Tsukomi
 4. Kette Gyakuzuki Chudan
 5. Kette Gyakuzuki Chudan-No-Tsukomi
 6. Tobikomizuki Jodan
 7. Nagashizuki Jodan
 8. Mawashigeri Jodan
 9. Ushirogeri Chudan
 10. Surikomi Sokuto Jodan

 

Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
 1. Tsugi-Ashi Tobikomizuki Jodan - Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan /  Mawashigeri Chudan / Gyaku Haito Jodan
 2. Yoriashi Gyakuzuki Jodan / Ayumiashi Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan /  Gyakuzuki Chudan 

Uke ( Defesas )

Sanbons Kumites

 

Soto Uke e Uchi Uke

 

Jodan Uke:

nº 3: Sanbon-me

nº4: Yonhon-me

Maegeris:

nº 5: Gohon-me

nº 6: Roppon-me

 

Kihon Kumite ( Combate de Base - Combinado )

nº 8: Happon-me - nº 9: Kyuhon-me

 

Kata ( Sequências ) - Seishan + 1 Kata livre à escolha

 

Jyu Kumite ( Combate livre )

 

Exame oral