Cinto Castanho - 2º Kyu

 

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 

 1. Shuto Barai ( Kokutsu Dachi )
 2. Kette Junzuki Chudan
 3. Kette Junzuki Jodan-No-Tsukomi
 4. Kette Gyakuzuki Chudan
 5. Kette Gyakuzuki Jodan-No-Tsukomi
 6. Tobikomizuki Jodan
 7. Nagashizuki Jodan
 8. Surikomi Mawashigeri Jodan
 9. Surikomi Sokuto Joda
 10. Ushirogeri Chudan

 

Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
 1. Surikomi Maegeri Chudan / Tobikomizuki Jodan / Tsugi-Ashi / Gyakuzuki Chudan
 2. Yoriashi Tobikomizuki Jodan / Gyakuzuki Chudan / Surikomi Maegeri Chudan/ Nagashizuki Jodan / Mawashigeri Chudan / Uraken Jodan 

Uke ( Defesas )

Sanbons Kumites

 

Soto Uke e Uchi Uke

 

Jodan Uke:

nº 2: Nihon-me

nº4: Yonhon-me

Maegeris:

nº1: Ippon-me

nº4: Yonhon-me

 

Kihon Kumite ( Combate de Base - Combinado )

nº 1: Ippon-me - nº 3: Sanbon-me

 

Kata ( Sequências ) - Naianshi + 2 Pinans por sorteio

 

Jyu Kumite ( Combate livre )

 

Exame oral