Cinto Castanho - 3º Kyu

 

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 

 1. Kake Uke Jodan - Teisho Uke Chudan ( Mahanmi Nekoashi Dachi )
 2. Kette Junzuki Chudan
 3. Kette Junzuki - No-Tsukomi
 4. Kette Gyakuzuki Chudan
 5. Kette Gyakuzuki - No-Tsukomi
 6. Tobikomizuki Jodan
 7. Nagashizuki Jodan
 8. Mawashigeri Jodan
 9. Sokuto Chudan
 10. Ushirogeri Chudan

 

Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
 1. Maegeri Tobikomizuki Jodan / Yoriashi Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan / Mawashigeri Chudan
 2. Ayumiashi Tobikomizuki Jodan / Yoriashi Maegeri Chudan / Nidan Geri Jodan / Tate Uraken Jodan 

Uke ( Defesas )

Sanbons Kumites

 

Soto Uke e Uchi Uke

 

Jodan Uke:

nº 1: Ippon-me

nº 3: Sanbon-me

Maegeris:

nº 2: Nihon-me

nº 3: Sanbon-me

 

 

Kihon Kumite ( Combate de Base - Combinado )

nº 1: Ippon-me - nº 2: Nihon-me

 

Kata ( Sequências ) - Kushanku + 1 Pinan por sorteio

 

Jyu Kumite ( Combate livre )

 

Exame oral