Cinto Vermelho - 4º Kyu

 

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 

 1. Mawashi Empi Chudan ( Junzuki Dachi )
 2. Yamazuki ( Junzuki-No-Tsukomi Dachi )
 3. Kette Junzuki Chudan
 4. Kette Junzuki - No-Tsukomi
 5. Kette Gyakuzuki Chudan
 6. Kette Gyakuzuki – No-Tsukomi
 7. Tobikomizuki Jodan
 8. Nagashizuki Jodan
 9. Mawashigeri Jodan
 10. Sokuto Chudan

 

Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
 1. Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan / Gyakuzuki Chudan
 2. Surikomi Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan / Mawashigeri Chudan
 3. Maegeri Chudan / Sokuto Fumikomi / Ushirogeri Chudan / Gyakuzuki Chudan

 

Uke ( Defesas )

Sanbons Kumites

 

Soto Uke e Uchi Uke

 

Jodan Uke:

nº1: Ippon-me

nº3: Sanbon-me

Maegeris:

nº3: Sanbon-me

nº5: Gohon-me

 

Kihon Kumite ( Combate de Base - Combinado )

nº1: Ippon-me

 

Kata ( Sequências ) - Pinan Yondan - Pinan Godan

 

Jyu Kumite ( Combate livre )

 

Exame oral