Cinto Vermelho - 4º Kyu

 

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 

 1. Tate Empi Jodan  ( Junzuki Dachi )
 2. Yamazuki ( Junzuki-No-Tsukomi Dachi )
 3. Kette Junzuki Chudan
 4. Kette Junzuki - No-Tsukomi
 5. Kette Gyakuzuki Chudan
 6. Kette Gyakuzuki – No-Tsukomi
 7. Tobikomizuki Jodan  ( Hidari/Migi Chizentai )
 8. Nagashizuki Jodan  ( Hidari/Migi Chizentai )
 9. Mawashigeri Jodan
 10. Sokuto Chudan

 

Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
 1. Surikomi Maegeri Chudan / Nagashizuki Jodan / Gyakuzuki Chudan
 2. Tsugi Ashi / Maegeri Yoriashu Maegeri / Nagashizuki Jodan / Mawashigeri Chudan
 3. Sokuto Fumikomi / Ushirogeri Chudan / Gyakuzuki Chudan / Uraken Jodan

 

Uke ( Defesas )

Sanbons Kumites

 

Soto Uke e Uchi Uke

 

Jodan Uke:

nº1: Ippon-me

nº3: Sanbon-me

Maegeris:

nº3: Sanbon-me

nº6: Rappon-me

Ohyon Kumite

Kihon Kumite

 

Nº.2 - Nihonme

Nº.6 - Rapponme

Nº. 1 - Ipponme

---------------

 

Kata ( Sequências ) - Pinan Yondan - Pinan Godan

 

Jyu Kumite ( Combate livre )

 

Exame oral