Cinto Azul - 5º Kyu

 

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke Waza – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 

  1. Shuto Jodan – Gyakuzuki Chudan ( Mahanmi Nekoashi / Shomen Nekoashi )
  2. Kette Junzuki Chudan
  3. Kette Junzuki - No-Tsukomi
  4. Kette Gyakuzuki Chudan
  5. Kette Gyakuzuki - No-Tsukomi
  6. Nagashizuki Jodan  ( Hidari/Migi Chzentai )
  7. NidanGeri Chudan/Jodan
  8. Ushirogeri Chudan

 

Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
  1. Surikomi Maegeri Chudan / Mawashigeri Chudan / Ushirogeri Chudan
  2. Surikomi Sokuto Fumikomi / Gyakuzuki Chudan / Gyakuzuki Chudan

 

Uke ( Defesas )

Sanbons Kumites

 

Soto Uke e Uchi Uke

 

Jodan Uke:

nº1: Ippon-me

nº2: Nihon-me

Maegeris:

nº2: Nihon-me

nº4: Yonhon-me

Ohyo Kumite

Nº. 1 - Ipponme

------------

-----------

 

 

Kihon Kumite ( Combate de Base - Combinado )

Isento

 

Kata ( Sequências ) - Pinan Sandan - Pinan Yodan

 

Jyu Kumite ( Combate livre )

 

Exame oral