Cinto Verde - 6º Kyu

 

 

Kihon – Tsuki – Keri – Uke Waza – Uchi - Ate Waza (Técnicas de Base)

 

  1. Shuto Uke Jodan ( Mahanmi Nekoashi )
  2. Uraken Jodan
  3. Kette Junzuki Chudan
  4. Kette Gyakuzuki Chudan
  5. Tobikomizuki Jodan ( Hidari/Migi Chizentai )
  6. Surikomi Mawashigeri Chudan
  7. Surikomi Sokuto Chudan

 

Renraku Waza (Sequência de Técnicas combinadas)

 
  1. Maegeri Chudan / Sokuto Fumikomi / Uraken Jodan
  2. Surikomi Maegeri Chudan / Sokuto Chudan / Gyakuzuki Chudan

 

Uke ( Defesas )

Sanbons Kumites

 

Soto Uke e Uchi Uke

 

Jodan Uke:

nº1: Ippon-me

Maegeris:

nº1: Ippon-me

nº3: Sanbon-me

 

Kihon Kumite ( Combate de Base - Combinado )

Isento

 

Kata ( Sequências ) - Pinan Shodan - Pinan Sandan

 

Jyu Kumite ( Combate livre )

 

Exame oral